TUYỂN DỤNG TỔNG THƯ KÝ

Vị trí tuyển dung: Tổng thư ký Số lượng: 1

Tuyển dụng chuyên viên văn phòng

Đơn vị tuyển dụng: Hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Số lượng: 01 lao động