HỘI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TPHCM

Thứ Năm, 27 /11/ 2014
Home Văn bản Văn bản chuyên ngành Quy định Yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Quy định Yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Email In PDF.

BỘ Y TẾ   

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005

 

QUY ĐỊNH Yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/2005/QĐ-BYT Ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế) --- Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam trong các cơ sở sau:

1. Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm là các cơ sở tạo ra các sản phẩm thực phẩm, bao gồm:

a) Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm công nghiệp là các cơ sở có dây chuyền sản xuất, chế biến phần lớn là máy móc để sản xuất, chế biến nguyên liệu thực phẩm thành sản phẩm thực phẩm

b) Cơ sở sản xuất, chế biến thủ công và thủ công nghệ là cơ sở có dây chuyền sản xuất, chế biến phần lớn là làm bằng tay hoặc công cụ giản đơn để sản xuất, chế bíên nguyên liệu thực phẩm thành sản phẩm thực phẩm

2. Cơ sở kinh doanh thực phẩm là các cơ sở tổ chức buôn bán thực phẩm để thu lời bao gồm

a) Cơ sở bán thực phẩm là các cơ sở tổ chức buôn bán thực phẩm để bán cho khách hàng

b) Cơ sở dịch vụ ăn uống là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

c) Cơ sở vận chuyển thực phẩm là các cơ sở vận chuyển thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm từ nơi này tới nơi khác.

Chương II. QUY ĐỊNH YÊU CẦU KIẾN THỨC VỀ Vệ SINH AN TOÀN THỤC PHẨM

Điều 4. Yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm khi hành nghề

Cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh Những người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng y, dược chuyên khoa Vệ sinh thực phẩm, Dịch tễ, Dinh dưỡng; bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng – khoa Công nghệ thực phẩm khi trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm không cần có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều 5. Cập nhật các kiến thức chuyên ngành

Người đã có Giấy chứng nhận đã được tâp huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng năm, phải tham gia tập huấn để cập nhật các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh tham gia tập huấn hàng năm; đồng thời phải có sổ theo dõi việc tập huấn nói trên. Sổ theo dõi phải có sự xác nhận của cơ quan giảng dạy.

Điều 6. Nội dung kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm

Các kiến thức cơ bản là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận

a) Các mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm

b) Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

c) Phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiêu dùng…)

d) Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm

e) Các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm

f) Các kiến thức: thực hành sản xuất tốt (GMP- Good Manufacture Practice), thực hành vệ sinh tốt (GHP- Good Hygiene Practice), phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point)

Các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

Điều 7. Thời gian tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Thời gian tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định cụ thể tại Phụ Lục I ban hành kèm theo Quy định này.

Chương III QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ TẬP HUẤN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Cơ sở tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sở chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm có chức năng, nhiệm vụ tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm có thể tổ chức hoặc tham gia tập huấn và cấp Giấy chứng nhận cho người học (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này). Giấy chứng nhận sẽ được cấp ngay sau khi công bố kết quả thi đạt yêu cầu

Các cơ sỏ chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm có chức năng, nhiệm vụ tập huấn bao gồm:

Cục An tòan vệ sinh thực phẩm Các cơ sở chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

b) Các Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Các cơ sở khi được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác nhận đủ điều kiện tham gia giảng dạy tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Các Trường đại học

b) Các Viện nghiên cứu

c) Các Hội và Chi hội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm

d) Các Trung tâm kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Điều 9. Tài liệu học tập kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm xây dựng nội dung tài liệu hướng dẫn học tập kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm theo các nội dung quy định tại Điều 6 của Quy định này.

 

Điều 10. Thu hồi Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi bị lập biên bản quá 3 lần về các hành vi vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và phải học lại để được cấp Giấy chứng nhận

Điều 11. Kiểm tra, thanh tra

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện ra các hành vi vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ lập biên bản

Biên bản kiểm tra, thanh tra là căn cứ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Quy định này trong phạm vi cả nước

2. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn , chỉ đạo thực hiện trong phạm vi tỉnh, thành phố quản lý.

                                                                 KT. BỘ TRƯỞNG

                                                                BỘ Y TẾ

                                                                 THỨ TRƯỞNG

 

                                                                    Trịnh Quân Huấn

 

 

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hội Viên

Đối tác chiến lược vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung

Hội Viên

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt

Hội Viên

Đối tác chiến lược ngành in băng rôn quảng cáo

in băng rôn

Đang Online

Hiện có 10 khách Trực tuyến